Regulations

KUKUŁA HEALTHY FOOD

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://kukulahealthyfood.pl/ swieta/ oraz https://swieta.kukula24.pl

§1

WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://kukulahealthyfood.pl/ swieta (zwany dalej „Sprzedawca” ) jest firma JK-COMPANY JAKUB KUKUŁA z siedzibą w TCZEWIE 83-110 przy ulicy JAGIELLOŃSKIEJ 55, NIP 593-251-31-89, REGON 220511061, telefon: +48 669885111, poczta elektroniczna: kontakt@kukulahealthyfood.pl

Regulamin określa zasady składania zamówień na produkt drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, w tym warunki realizacji i dostawy produktu, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.


§2

Definicje

1. Sprzedawca – firma JK-COMPANY JAKUB KUKUŁA z siedzibą w TCZEWIE 83-110 przy ulicy JAGIELLOŃSKIEJ 55, NIP 593-251-31-89, REGON 220511061, telefon: +48 669885111, poczta elektroniczna: kontakt@kukulahealthyfood.pl. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

2. Produkt, Zestaw posiłków dostarczany klientowi.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

4. Serwis Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://kukulahealthyfood.pl/ swieta oraz swieta.kukula24.pl

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień na WWW zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.

8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech produktu - umowę o świadczenie.

9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

12. Strefa dowozu – obszar dostaw produktu wskazany w zakładce http://kukulahealthyfood.pl/obszary-darmowej-dostawy dostępnej na stronie serwisu internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3

Postanowienia ogólne

1. W zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Klienta zamówionego przez niego produktu.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z Serwisu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Podane dane Klienta są przetwarzane w celu realizacji umowy zgodnie z Art. 6 pkt Klient zobowiązuje się do zapoznania z polityką prywatności Sprzedawcy, która określa Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.


§4

Zamówienie Produktu

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez serwis internetowy, wyboru produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą dietetyczną opisaną w zakładce https://kukulahealthyfood.pl/swieta/

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe produkty. Dodanie nowych produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień: drogą elektroniczną pod adresem https://kukulahealthyfood.pl/swieta/ przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w serwisie internetowym. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając ilość i rodzaj produktu oraz dni, w które będzie realizowana dostawa. Poza wskazaniem produktu, klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym dane osobowe oraz adres dostawy. Dane osobowe i sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności oraz punkcie III niniejszego regulaminu.

4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość i rodzaj produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy produktu.

6. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

§6

Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Santander Bank o numerze: 24 1910 1048 2216 6951 6265 0001

2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.

3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF ( przekazy pocztowe nie są akceptowane).


§7

Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

1. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy klientowi nie przysługuje zwrot zebranych punktów w ramach programu lojalnościowego jako środki pieniężne. Zebrane punkty pozostają do wykorzystania w skarbonce do 24 miesięcy lub anulowane wraz z anulacją panelu klienta w systemie.

§8

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z realizacją umowy dotyczącej produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

2. Złożona reklamacja powinna zawierać:

a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).

b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem dnia, którego dotyczy reklamacja oraz uzasadnienie reklamacji.

3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść klienta będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§9

Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający realizację dostawy przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności serwisu internetowego nie może naruszać praw klienta.

§10

Newsletter

1. Newsletter – elektroniczna bezpłatna usługa świadczona za pomocą poczty elektronicznej. Platforma umożliwia korzystanie z cyklicznych treści przesyłanych na podany adres e-mail. Klient zaznaczając zgody marketingowe wyraża zgodę na otrzymywanie przez newslettera takich informacji jak: bieżące promocje, kody rabatowe, życzenia świąteczne, dostęp do bloga. W każdym momencie można zrezygnować z otrzymywania treści przesłanych w ramach newslettera wystarczy zgłosić chęć rezygnacji z subskrypcji newslettera na e-mail: kontakt@kukulahealthyfood.pl

§11

Prawa Konsumenta

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest JK – COMPANY Jakub Kukuła, ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, NIP 593-25-13-189.

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył kontakt w sprawie ochrony danych pod adresem korespondencyjnym: JK – COMPANY Jakub Kukuła, ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew oraz pod adresem poczty elektronicznej: iod@biuropiomar.pl.

3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b. spełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d. wysyłki newslettera w zakresie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcami Pan(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają udostępnione w celu realizacji umowy.

5. Administrator Danych Osobowych nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Pana(ni) dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie Art. 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), przez okres 5 lat od dnia wystawienia FV lub do momentu cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.

7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

8. Wobec Administratora Danych Osobowych posiada Pan(ni) prawo do:

✓ żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO,

✓ ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,

✓ żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

✓ lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO,

✓ przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO.

9. Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej Firmie oraz na naszej stronie www.kukulahealthyfood.pl

§12

Prawa Autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13

Postanowienia Końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.